Betűméret csökkentése Betűméret növelése

Egyház


Az egyházközség

A honfoglalást követően területünk a Kende törzsbeli Balog-Semjén nemzetség birtokterülete lett, ami másfél évszázadig egyben állt, ezután két részre oszlott. Panyola élvezett elsőbbséget, ugyanis ennek volt anyaegyháza, mely az erdélyi püspökségen belül az ugocsai főesperességhez tartozott. A reformáció a Kállayak pártfogása alatt 1543-1545 körül ment végbe. Ugyanez a család a szabolcsi egyházmegyéhez csatolta az egyházközséget s csak a XIX. század elején került vissza.

A panyolai református egyház történetét Bakos Antal lelkész állította össze az 1860-as években. Az egyházközség történetéhez forrásul szolgálnak még az egyházi matriculák és a presbiteri és más gyűlések, események jegyzőkönyvei, a protokollumok.

Ezek alapján tudjuk, hogy az ecclésiának 1646-ban már van papja, bizonyosan előbb is volt. A lelkész kezdetben tanított is, mígnem rectort választottak. Később a rector is végzett lelkészi tevékenységet, amikor templomban, temetésen prédikált is.

Az egyház személyi és anyagi ügyeit a választott presbitérium intézte, de ügyelt a gyülekezet tagjainak, sőt az egész község lakosságának erkölcsi életére is (Jó útra vezetni az eltévedtet, súlyosabb esetben büntetés kiszabás).
A templomban penitenciatartók széke volt, és akit egyházkövetére ítéltek a presbiteri gyűlésen, annak e székbe kellett járni bizonyos ideig, pl. hétfőtől péntekig.


A templom

Nagyításhoz kattintson a képre Egy 1483-ból származó feljegyzés utal arra, hogy Panyolán abban az időben fakápolna volt, melynek értéke 6 márka, ellenben a szamoskéri csak 3 márka. Valószínű, ezt követte egy paticsfalú kistemplom, de nem kizárt, hogy téglafalú volt.

A gyülekezeti élet a XVIII. század második felétől kezd erősödni, amikor is új kőtemplom építését határozzák el. 1958-ban, majd 1968-ban a Szamosvég utcai iskola területén földmunkák végzése közben kőalapfalat találtak a felszínhez közel, ami valószínűleg templomfal talapzata lehetett, de falmaradvány nem volt mellette. Az új templom építése 1794. június 18-tól 1769. március 25-ig tartott, s e napon szentelték fel.

1799-ben "A templom bé zsindelyeztetett és Palánkkal körülvétetett." A templom mellett fa harangtorony volt. Az idő múlásával ez a templom szűknek bizonyult, ezért 1867 húsvét csonka hetében elbontották úgy, hogy az északi falból 9 öl (kb. 17m), nyugati végén ötödfél öl (kb. 10m) maradt meg, a többi a toronnyal újonnan épült, s a magasságot is két lábbal (kb. 61cm) megemelték.
Az építkezés költségeit maga az egyház fedezte kevés helyi felajánlás mellett. 1869. június 27-én a gombot is feltették. A költség ekkorra 5500 forint.

A teljes befejezése 38 év után valósult meg és 1905. szeptember 24-én nagy ünnepség keretében szentelték fel. A templom befogadóképessége 380 ülőhely. A környékről sok vendég vett részt és itt voltak az egyházmegye lelkészei szép számmal, valamint az egyházi és világi elöljáróságok. Ez alkalomból úrvacsorával éltek 876-an.


Az orgona 1907-ben készült közadakozásból és hagyományozott pénzből.

Nagyításhoz kattintson a képre

Az új toronyba 1876-ban emelték be a Pozdeck Mihály budapesti mester által öntött G hangú harangot.A kisebbik itt helyben öntetett Pap Antal szatmári harangöntő által, a korábbi haranglábbal is ez volt és 8 mázsa súlyt nyomott, de ezt hadicélra 1917-ben elvitték. A hívek adományából 1926-ban öntöttek egy 526 kg-os új harangot.

Nagyításhoz kattintson a képre

A gyülekezet mindig szívügyének tekintette a temploma rendben tartását s a külső anyagi segítség mellé odatette a maga pénzbeli adományait és kézi munkáját is. A panyolai egyházat az egyházi vezetők több éven át a szatmári gyülekezetek elé példaképül állították mind hitélet terén, mind az áldozatkészség tekintetében.
"Egyszerűség, békességkeresés, templomkedvelés, áldozatkészség és jámbor erkölcsök jellemzik lakóit" - írta 1936-ban Sipos József A szatmári egyházmegye 40 éves története című munkájában. A hívek hétköznap reggel is jártak templomba. Mezőre menet letámasztották kézi szerszámaikat a templom falához, egy éneklés és imádkozás idejére bementek. Önzetlenül vettek részt - gyalogos és fogatos munkával - az egyházi épületek, iskolák építésében, bővítésében.

Nagyításhoz kattintson a képre

A templom külső újonnan vakolása, víztelenítése, a tetőzet és a torony rézlemezzel fedése, valamint a parókia bővítése valósult meg a 2001-2002-es években. Az anyagi fedezetet az elvégzett munkára a 25 000 000 Ft-os pályázati pénzből sikerült biztosítani. A kivitelező cég vezetői és kivitelezői közül Szabó Zoltán ügyintéző és Szabó Pál bádogos mester Panyola szülötte illetve lakosa. Az építkezéseket követő utómunkálatokból oroszlánrészt vállalt Tisza Tibor lelkész és Varga Bertalan gondnok, de sokat segített a presbiterek és a gyülekezet is.
A templom ünnepélyes avatása 2003. augusztus 9-én volt, neves személyiségek, sok elszármazott és más vendégek részvételével.A templomról további képeket találhat a galériában.
A letöltés menüpontban megtalálható templomunk déli harangszava.


Megosztás: